publiccms实现首页菜单栏下拉的方法

 muxiongxiong   2021-12-26 16:10   378 人阅读  0 条评论

大家好,我是雄雄,欢迎关注微信公众号:雄雄的小课堂。

今天接到了个需求,使用publiccms实现首页导航栏下拉的效果,效果如下:
在这里插入图片描述
目前我的思路如下:

 • 采用分类的方法实现
 • 将左侧的项作为二级分类
 • 右边内容作为三级分类
 • 其中,右边红色部分是三级分类的标题,红色下面的项,是作为分类扩展来实现的。

后台分类的层次关系如下:
在这里插入图片描述

分类类型如下所示:
在这里插入图片描述
接下来就是实现代码了,通过双重循环的方式遍历所有菜单。

<!--解决方案下拉显示的宽屏菜单-->
<div class="navigation-down">
    <div id="product" class="nav-down-menu menu-1 " style="display: none;" _t_nav="product">
      <div class="navigation-down-inner" >
        <div class="row">
          <!--空的,占地的-->
          <div class="col-lg-1 col-md-1 kongde"></div>
          <!--菜单信息-->
          <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-12 col-xs-12 text-center caidaninfo" style="margin: 0 auto">
            <div class="index_section sec02">
              <div class="container">
                <div class="row">
                  <!--左边的菜单-->
                  <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-3"
                     style=" background-color: rgba(0,0,0,0.4); padding: 0px; ">
                    <div class=""
                       style="border: 0;margin-top: 0px !important;padding-top: 0 !important;">
                      <ul class="index_jjfaxl_ul">
                        <li class="zxlf4" >
                          <b>查看全部解决方案></b>
                        </li>
                        <@_categoryList parentId=26>
                            <#assign counts=0> 
                          <#list page.list as a>
                            <li class="text_nav_item_xiala zxlf4 " data-i="${counts!}">
                              ${a.name!}
                            </li>
                          <#assign counts=counts+1> 
                          </#list>
                        </@_categoryList> 


                      </ul>

                    </div>

                  </div>

                  <!--点击菜单显示的内容-->
                  <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-9">


                      <@_categoryList parentId=26>
                          <#list page.list as a>

                           
                    <div class="xiala_info col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 text_item_xiala ">
                      <@_categoryList parentId=a.id >
                            <#list page.list as b>
                      <dl>
                        <dt><a href="${b.url!}">${b.name!}</a></dt>
                        <dd><a href="${b.url!}">${getCategoryAttribute(b.id).one!?no_esc}</a></dd>
                        <dd><a href="${b.url!}">${getCategoryAttribute(b.id).two!?no_esc}</a></dd>
                        <dd><a href="${b.url!}">${getCategoryAttribute(b.id).three!?no_esc}</a></dd>
                        <dd><a href="${b.url!}">${getCategoryAttribute(b.id).four!?no_esc}</a></dd>
                        <dd><a href="${b.url!}">${getCategoryAttribute(b.id).five!?no_esc}</a></dd>

                      </dl>
                            </#list>
                          </@_categoryList>
                       
                    </div>
                    
                        </#list>
                        </@_categoryList>
 


                  </div>

                </div>

              </div>

            </div>
          </div>

        </div>

      </div>
    </div>

  </div>

已经OK啦。

本文地址:http://xn--ypzn79ca.com/?id=1343
版权声明:本文为原创文章,版权归 muxiongxiong 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?